Veřejné obchodní podmínky

Obchodní společnosti Jiří Lízler se sídlem Jana Harracha 129, Jilemnice, PSČ: 51401 IČ: 03206980 pro prodej online kurzů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.fotkajakoremeslo.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jiří Lízler, se sídlem Jana Harracha 129, PSČ: 514 01, IČ: 03206980,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adresefotkajakoremeslo.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit online produkt od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání online produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.Návštěvník uzavřením smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP. Prostřednictvím portálu může být sjednáno poskytnutí jiných služeb či produktů, než je přístup  ke kurzu, a to například online osobní konzultace, poskytnutí edukačních materiálů, zakoupení  přístupu k sadě na sebe navazujících a postupně dodávaných kurzů, umožnění přístupu ke  grafickým a jiným šablonám připraveným k užití návštěvníky aj., přičemž tyto VOP se uplatní i  na tyto další služby přiměřeně (přístup ke kurzům, další produkty a služby jsou dále také  označovány souhrnně jako „zboží“). Návštěvník si je vědom, že mu úhradou zboží nevzniká právo na další šíření kurzu nebo jiného  zboží, například na zachycování jeho obsahu a poskytování třetím osobám, ani na další šíření  informací, které jsou obsahem zboží aj., není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.


UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání digitálních produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Informace o zboží, včetně ceny a jeho hlavních vlastností, popřípadě informace o jiných  službách a produktech jsou uvedeny v obchodní nabídce portálu, tj. zejména v popisu  nabízených kurzů či jiného zboží.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Zboží představuje digitální obsah, který bude dodán prostřednictvím zákaznického účtu  provozovaného na webové adrese www. podnikaniproholky.mykajabi.cz, na kterém je možné  digitální obsah přehrát – zobrazit, to se netýká digitálních grafických šablon a osobních  konzultací. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých nebo eurech. Ceny zboží jsou konečné a nebudou navyšovány o další poplatky. Ceny zboží  zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na portálu. Případné slevy z ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s  návštěvníkem jinak. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Cenu zboží může návštěvník uhradit prostřednictvím platební karty anebo prostřednictvím  bankovního převodu. Jiný způsob úhrady ceny není možný. Zboží bude dodáno až po úhradě celé ceny. Zboží bude dodáno prostřednictvím přístupu k zákaznickému účtu, ve kterém je možné přehrát  – zobrazit zboží. Zboží nelze dodat žádným jiným způsobem, což zákazník bere na vědomí.  Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy: -   poskytovatel zpřístupní návštěvníkovi prostřednictvím zákaznického účtu, přičemž  zboží je zpřístupněno bezprostředně po úhradě celé ceny.10. Jestliže zboží není návštěvníkovi dodáno, návštěvník je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů. Poskytovatel bez zbytečného odkladu  učiní nápravu. 11. V případě, že návštěvník neuhradí cenu v přiměřené lhůtě (5 pracovních dnů) je poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Návštěvník je oprávněn od uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je zboží – přístup ke kurzu, odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, pokud jsou splněny následující podmínky:  a. návštěvník si zakoupí přístup ke kurzu, kurz absolvuje a splní veškeré úkoly spojené. S názvy a stručným obsahem modulů se může návštěvník  seznámit před uzavřením smlouvy) a b. doporučení, rady a postupy navrhované ze strany poskytovatele návštěvník aplikuje  tak, jak mu poskytovatel doporučil a   c. doporučení, rady a postupy navrhované ze strany poskytovatele při aplikaci  návštěvníkem nemají očekávané výsledky, cíle a efekty a   d. splnění podmínek uvedených pod písm. a) až c) poskytovateli prokáže. 2. Odstoupení od smlouvy je potřeba poskytovateli oznámit prostřednictvím emailu  poskytovatele, přičemž je nutné, aby bylo specifikované:  a. identifikaci návštěvníka a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo  smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),  b. dokumenty prokazující splnění podmínek zakládajících právo na odstoupení od  smlouvy,  c. číslo účtu, na které má být vrácena uhrazená cena zboží. 3. Po obdržení odstoupení od smlouvy poskytovatel bez zbytečného odkladu vyhodnotí, zda byly  splněny podmínky pro vznik práva na odstoupení od smlouvy. Pokud podmínky pro vznik práva  na odstoupení od smlouvy byly splněny, poskytovatel vrátí návštěvníkovi uhrazenou cenu ve  lhůtě do 60 dní od obdržení odstoupení od smlouvy.


LICENCE

1. Zákazník bere na vědomí, že digitální grafické šablony představuje autorské dílo poskytovatele.  Poskytovatel prohlašuje, že je autorem díla, popřípadě že disponuje příslušnými majetkovými  právy k dílu.
2. Okamžikem úhrady ceny poskytuje poskytovatel zákazníkovi nevýhradní licenci k užití  autorského díla, které je obsahem zboží, jenž kupující zakoupil. Odměna za poskytnutí licence  je součástí ceny.  
3. Zákazník je oprávněn dílo užít k účelu, ke kterému je určeno, tzn., že je oprávněn digitální  grafické šablony podle vlastního uvážení doplnit, upravit a zveřejnit.
4. Zákazník není v žádném případě oprávněn třetím osobám poskytovat digitální grafické šablony  k použití.
5. Licenci není zákazník povinen využít.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu, nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či noprávněně užít programové vybavení, nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích
osob do webové stránky, nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
DORUČOVÁNÍ
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Kontaktní údaje prodávajícího: lucy@jirilizler.com

V Jilemnici 24.1.2023